Konsultantams

NORINTIEMS TAPTI VERSLO KONSULTANTŲ TINKLO NARIAIS

Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašas

 

 Atranka

Verslo konsultantai (toliau – Kandidatai), norėdami patekti į VKT gali tai padaryti atrankos į VKT kvietimo metu. Kvietimai skelbiami kiekvieną ketvirtį Verslios Lietuvos internetiniame tinklapyje www.verslilietuva.lt . Kviečiame teikti prašymus ir atrankos reikalavimų atitikimą pagrindžiančius dokumentus konsultuoti verslo pradžios ir plėtros, socialinio verslo, eksporto ir ekoinovacijų temomis. Kandidatų prašymų lauksime nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d. iki 2018 m. rugsėjo 24 d. 16.00 val

Kandidatai į verslo konsultantus turi užpildyti atitinkamą prašymų formą (-as). Prašymų formos pasirinkimas priklauso nuo to, kokios srities ir kokiomis temomis kandidatas planuoja teikti konsultacijas bei jo juridinio statuso (juridinis arba fizinis asmuo).

VKT kandidatai turi pateikti vieną užpildytą prašymo formą ir joje pažymėtus priedus. Priedai pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalbomis. Kandidatas pateikia vieną prašymo formą. Prašymas ir prie prašymo pridedamų atitiktį atrankos kriterijams pagrindžiantys dokumentai pateikiami kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

Prašymai siunčiami el. paštu vkt@verslilietuva.lt iki kvietime nurodyto termino pabaigos.

Kandidatams taikomi atrankos kriterijai, kurie priklauso nuo to, kokios srities konsultacijas Kandidatas pretenduoja teikti.

 

Atrankos kriterijai ir pateikiami dokumentai:

 

BENDRIEJI:

Verslo pradžia ir plėtra

Eksportas (fiziniai asmenys)

Eksportas (juridiniai asmenys)

Ekoinovacijos

 3 ataskaitinių metų (2017, 2016, 2015) pelno (nuostolių) ataskaitų arba pajamų deklaracijos (fizinis asmuo) arba šalies, kurioje registruotas kandidatas, atitinkamų dokumentų kopijos

(jei kandidato pagrindinė veiklos kryptis yra kita nei ta, kurios pobūdžio konsultacijas kandidatas ketina teikti, kandidatas turi pateikti  sąrašą sutarčių ar kitų dokumentų, įrodančių kandidato pajamas už verslo konsultacijas arba profesinę veiklą pagal konkrečią konsultavimo srities temą)

X

X

X

X

 Pajamos teikiant verslo konsultacijas (arba iš profesinės veiklos vykdant veiklą pagal konkrečią konsultavimo temą) ne mažiau kaip  20 000 eur/3 metus arba pelnas iš paties sukurto verslo ≥1 000 000 eur

X

 

 

 

 Pajamos teikiant verslo konsultacijas (arba iš profesinės veiklos vykdant veiklą pagal konkrečią konsultavimo temą) ne mažiau kaip  30 000 eur/3 metus

 

X

X

 

 Pajamos teikiant aplinkosaugines konsultacijas (arba iš profesinės veiklos vykdant veiklą pagal konkrečią konsultavimo temą) ne mažiau kaip  50 000 eur/3 metus arba pelnas iš paties sukurto verslo ≥1 000 000 eur.

 

 

 

X

 Įvykdęs įsipareigojimus Sodrai, VMI

X

X

X

X

 Prašymo pateikimo dieną nėra padaręs konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo už kurį paskirta administracinė nuobauda ir nuo sankcijos įsiteisėjimo praėjo ne mažiau kaip 1 metai.

X

X

X

X

 Pirkimo ar nuomos sutarčių, preliminarių sutarčių ar kitokių nuomos ar panaudos galimybes patvirtinančių dokumentų kopijos (paslaugų teikimo vieta nutolusi ≤ 50 km nuo savivaldybės, kurioje norima teikti konsultacijas)

X

 

 

X

 

SPECIALIEJI:

Verslo pradžia ir plėtra

Eksportas (fiziniai asmenys)

Eksportas (juridiniai asmenys)

Ekoinovacijos

 Kandidato gyvenimo aprašymas

X

X

X

X

 Turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos)

X

X

X

 

 Turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities gamtos mokslų studijų krypties; biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros studijų krypties arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties ar kraštotvarkos studijų krypties (ne žemesnį kaip bakalauro ar jam prilyginamą kvalifikacinį laipsnį) (išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos)

 

 

 

X

 ≥ 3 metų konsultavimo patirtis konkrečioje temoje. (pateikti: per paskutinis 3 metus konsultuotų ūkio subjektų sąrašą kiekvienai temai atskirai:   11 subjektų + ≥ 300 val. konsultacijų kiekviena tema)

 arba

 ≥ 10 metų darbo patirtis konkrečioje temoje (CV)

 arba

 ≥ 1 000 000 eur pelno per paskutinius 3 ataskaitinius (2015, 2014, 2013) metus (galima konsultuoti verslo planavimo, produkto/paslaugos tobulinimo, pardavimo strategijos, pardavimų ir derybų temomis)

X

 

 

 

 ≥ 3 metų konsultavimo patirtis konkrečioje temoje (pateikti: per paskutinis 3 metus konsultuotų ūkio subjektų sąrašą kiekvienai temai atskirai:  ≥ 6 subjektai + ≥ 180 val. konsultacijų kiekviena tema)

 

 

X

X

 

 ≥ 3 metų konsultavimo patirtis konkrečioje temoje (pateikti: per paskutinis 3 metus konsultuotų ūkio subjektų sąrašą kiekvienai temai atskirai:   11 subjektų + ≥ 300 val. konsultacijų kiekviena tema)

arba

 ≥ 10 metų darbo patirtis konkrečioje temoje (CV)

arba

 ≥ 1 000 000 eur pelno per paskutinius 3 ataskaitinius (2015, 2014, 2013) metus

 

 

 

X

 

PAPILDOMI REIKALAVIMAI: (vienas iš 3):

Verslo pradžia ir plėtra

Eksportas (fiziniai asmenys)

Eksportas (juridiniai asmenys)

Ekoinovacijos

Tarptautinė konsultavimo ar tarptautinė profesinė patirtis pagal konkrečią temą.

X

X

X

X

 Įgijęs arba kėlęs kvalifikaciją konkrečia konsultavimo tema

X

 

 

X

 10 SVV subjektų ar didelių įmonių rekomendacijos konkrečia tema 

X

 

 

X

 Įgijęs tarptautinę  kvalifikaciją ir gavęs tarptautinį sertifikatą

 

X

X

 

 ≥ 6 įmonių vykdančių eksportą, konsultuotų per paskutinius 3 metus rekomendacijų kopijos

 

X

X

 

 

VERSLO KONSULTANTŲ TINKLO NARIAMS

 

Verslo konsultantas turi:

 1. teikti konsultacijas tik ta tema, kuriai buvo patvirtintas
 2. veikti sąžiningai ir skaidriai
 3. teikti konsultacijas patvirtintoje savivaldybėje
 4. sudaryti VšĮ „Versli Lietuva“  ir INVEGA darbuotojams sąlygas patikrinti konsultacijų teikimo faktą
 5. teikti VšĮ „Versli Lietuva“ informaciją apie numatomų konsultacijų datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki konsultacijų teikimo dienos
 6. baigus konsultaciją, išsiųsti paslaugų gavėjui elektroninę nuorodą į konsultacijų kokybės vertinimo apklausos formą
 7. nesinaudoti konsultacijų metu sužinotomis paslaugų gavėjo komercinėmis paslaptimis ne paslaugų gavėjo tikslams ir jų neviešinti
 8. informuoti VšĮ „Versli Lietuva“ apie kontaktinės informacijos pasikeitimą
 9. kiekvienam ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus teikti VšĮ „Versli Lietuva“ duomenis apie suteiktas ir apmokėtas konsultacijas ir už konsultacijas gautų mokėjimą įrodančių dokumentų (sąskaitos faktūros ir jos apmokėjimą įrodančio banko sąskaitos išrašo) kopijas
 10. Teikiant konsutacijas tiek tiesiogiai, tiek nuotoliniu būdu, sudaryti salygas bet kuriuo konsultacijos teikimo metu prie konsultacijos nuotoliniu būdu prisijungti bei daryti įrašus VšĮ "Versli Lietuva" ir Invega darbuotojams

 

IŠBRAUKTŲ VERSLO KONSULTANTŲ TINKLO KONSULTANTŲ SĄRAŠAS

 

Svarbiausi terminai

 1. prieš 1 DARBO DIENĄ informuoti Verslią Lietuvą apie planuojamą konsultaciją (pateikiama nustatytos formos ataskaita)
 2. iki kiekvieno ataskaitinio mėnesio 5 DIENOS teikti ataskaitos apie suteiktas ir apmokėtas konsultacijas ir konsultacijų suteikimą įrodančių dokumentų elektroninę versiją el. paštu vkt@verslilietuva.lt
 3. iki kiekvieno ataskaitinio mėnesio 10 DIENOS teikti ataskaitos apie suteiktas ir apmokėtas konsultacijas originalą ir konsultacijų suteikimą įrodančių dokumentų (sąskaitos faktūros kopiją, kurioje nurodoma informacija apie konsultacijų suteikimą) arba/ir konsultacijų apmokėjimą įrodančių dokumentų (banko sąskaitos išrašo kopiją) kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, VšĮ „Versli Lietuva“ adresu Goštauto g. 40A Vilnius