D.U.K.

Klausimai

1. Kas yra verslo konsultantų tinklas (VKT)?

VKT – tai pagal nustatytus kriterijus atrinktų savo srities ekspertų ir profesionalų tinklas, galintis Lietuvos įmonėms pasiūlyti efektyviausias ir optimaliausias paslaugas vystant verslo idėją, palaikant jį pirmuosius veiklos metus ir toliau jį plėtojant.

2. Kas yra atsakingas už verslo konsultantų atranką?

Tinklo organizavimas ir administravimas patikėtas VšĮ "Versli Lietuva".

3. Koks dokumentas reglamentuoja VKT veiklą?

Verslo konsultantų atranką, taikomų atrankos kriterijų, teikiamų konsultacijų temų sąrašą, įvykdytų konsultacijų kokybės priežiūrą reglamentuoja Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašas

4. Kaip galima patekti į VKT?

Į VKT yra įtraukiami verslo konsultantai, pateikę nustatytos formos prašymą su priedais ir atitinkantys 2015-09-04 LR ūkio ministro įsakyme Nr. 4-558 „Dėl Nacionalinio verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (aktuali redakcija paskelbta TAR 2016-07-13, i.k. 2016-20298) nustatytus kriterijus. Su kriterijais galite susipažinti ČIA.

5. Per kiek laiko kandidatas sužino apie (ne) priėmimą į tinklą?

Kandidatų prašymų vertinimo ir sprendimo priėmimo procesas vidutiniškai trunka nuo 2 iki 3 mėn. (priklausomai nuo pateiktų kandidatų prašymų skaičiaus). Kandidatai apie priimtą sprendimą informuojami per 3 dienas nuo jo priėmimo.

6. Ar visi kandidatai į VKT pildo tą pačią prašymo formą?

Prašymų formos skiriasi priklausomai nuo to, kokios srities konsultacijas kandidatas ketina teikti arba nuo jo juridinio statuso (fizinis ar juridinis asmuo).

7. Kur galima rasti prašymų formas?

Prašymų formos skelbiamos VšĮ „Versli Lietuva“ tinklapyje ČIA.

8. Kandidatas, juridinis asmuo, pretenduoja teikti skirtingų sričių, pvz. verslo plėtros ir eksporto klausimais, verslo konsultacijas. Kiek prašymų jis turi užpildyti?

Kandidatas užpildo dvi prašymų formas: vieną, skirta įtraukti juridinį asmenį konsultuoti verslo pradžios ir plėtros temomis, antrą – juridinio asmens prašymas įtraukti į VKT konsultuoti eksporto temomis.

9. Kokia forma reikia pateikti prašymą į VKT?

Kandidatai į VKT turi pateikti vieną užpildytą prašymo formą ir joje pažymėtus priedus. Kandidatas pateikia vieną prašymo originalą. Prašyme nurodoma pagrindinė kontaktinė informacija apie Kandidatą: kokiomis temomis Kandidatas pretenduoja konsultuoti, kokiose vietose bus teikiamos konsultacijos ir prie šio prašymo pateikti priedus, įrodančius jo atitiktį atrankos kriterijams.

10. Kokius dokumentus reikia pateikti kartu su prašymu?

Prašymo formoje yra išvardintas baigtinis dokumentų sąrašas, kurį reikia pateikti kartu su prašymo forma. Atkreipiame dėmesį, kad Kandidatui nereikia kartu su prašymu pateikti Bendrųjų atrankos kriterijų 1.1-1.3 atitiktį įrodančių dokumentų. Pasirašydamas kandidato deklaraciją, Kandidatas patvirtina, kad Prašymo pateikimo dienai atitinka šiuos keliamus reikalavimus ir patvirtina, kad jam yra žinoma, kad už klaidingų duomenų ir tikrovės neatitinkančių dokumentų pateikimą teisės aktai nustato baudžiamąją atsakomybę.

11. Ar kartu su prašymu teikiami papildomų dokumentų originalai?

Prie prašymo pridedamos atitiktį atrankos kriterijams pagrindžiančios dokumentų kopijos. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos tikrumo žyma, liudijančia dokumento kopijos tikrumą (tikrumo žymą sudaro žodžiai „Kopija tikra“ („Nuorašas (Išrašas) tikras“), dokumento kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumą tvirtinančio įmonės vadovo ar kito tokius įgaliojimus turinčio asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data) arba pateiktos kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

12. Kaip bus patikrinama prašyme pateikta informacija?

VšĮ „Versli Lietuva“ turi teisę jai prieinamose prieigose patikrinti Kandidato prašyme pateiktos informacijos tikrumą arba paprašyti Kandidato pateikti papildomus dokumentus.

13. Kur reikia pateikti Kandidatų prašymus?

Prašymo originalas (kai teikiamas paštu arba įteikiamas gyvai), kartu su pridedamais dokumentais iki kvietime nustatyto termino pabaigos turi būti pristatytas į VšĮ Versli Lietuva ofisą A. Goštauto g. 40A, Vilnius. Prašymo originalas, pasirašytas elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais, iki kvietime nustatyto termino pabaigos turi būti atsiųstas į VKT el.pašto dėžutę vkt@verslilietuva.lt. Daugiau apie el. parašą galite sužinoti čia: https://www.eparasas.lt/

14. Kada kandidatas gali siųsti prašymus dėl atrankos į tinklą?

Kandidatų prašymai priimami tik Kvietimo galiojimo metu. Dokumentai priimami iki VKT kandidatų prašymų pateikimo termino paskutinės dienos.

15. Kaip dažnai yra skelbiami Kvietimai teikti prašymus?

Kvietimas dėl verslo konsultantų atrankos į VKT skelbiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Planuojama Kvietimus skelbti kiekvieną ketvirtį. Informacija skelbiama Verslios Lietuvos internetinėje svetainėje www.verslilietuva.lt .

16. Ar pretenduoti patekti į VKT gali tik verslo konsultavimo įmonės?

Ne. Verslo konsultantais VKT gali būti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, atitinkantys bendruosius ir specialiuosius atrankos kriterijus. VKT nariais gali būti ir konkrečios srities praktikai ar sėkmingi verslininkai (pvz. turintys ne mažiau kaip 1.000.000 (vieną milijoną eurų) pelno per paskutinius 3 ataskaitinius metus).

17. Kiek verslo konsultantų galės būti įtraukti į VKT?

Verslo konsultantų skaičius VKT neribojamas.

18. Kur yra skelbiamas atrinktų verslo konsultantų sąrašas?

Verslo konsultantų sąrašas, su jų konsultuojamomis temomis, nurodant konsultacijų teikimo vietą kiekvienoje savivaldybėje bus nurodytas portale vkt.verslilietuva.lt ir prieinamas visiems konsultantų paslaugomis norintiems pasinaudoti verslininkams.

19. Ar gali į Verslo konsultantų tinklą papulti sunkumus patirianti (pagal BBR) įmonė?

Gali, jei atitinka kitus atrankos kriterijus, Apraše apribojimas nenumatytas.

20. Kiek darbuotojų gali siūlyti kandidatas (juridinis asmuo)?

Kandidatas gali siūlyti neribotą skaičių darbuotojų. Pažymėtina, kad kiekvienas pateiktas darbuotojas turės atitikti specialiuosius atrankos kriterijus.

21. Ar tas pats verslo konsultantas gali dalyvauti VKT kaip fizinis asmuo ir kaip juridinio asmens darbuotojas?

Gali. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog kandidatui kaip fiziniam asmeniui taikomi tiek bendrieji, tiek ir specialieji kriterijai.

22. Ar skirtingi Kandidatai (juridiniai asmenys) gali teikti prašymą įtraukti į VKT tą patį fizinį asmenį, jeigu jis įmonėje dirba pagal darbo sutartį?

Gali. Kiekvienas Kandidatas (juridinis asmuo) atitiktį atrankos kriterijams pagrindžiančių dokumentų kopijas pateikia atskirai.

23. Ar juridinis asmuo gali teikti kaip kandidatus asmenis, kurie dirba pagal autorines ar paslaugų sutartis?

Negali, darbuotojas turi atitikti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 15 straipsnyje nustatytą darbuotojo sąvoką ir būti susijęs darbo, o ne kitais santykiais.

24. Kaip įsitikinama ar žmogus tikrai yra darbuotojas, jeigu neprivaloma pateikti darbo sutarties?

Aprašo 14 punkte nustatyta, kad VšĮ „Versli Lietuva“ gali kreiptis į atitinkamas institucijas su prašymu pateikti papildomą informaciją apie kandidatą ir (ar) prašyme pateiktą informaciją bei naudotis kitais viešai prieinamais informacijos šaltiniais, siekiant patikrinti kandidato pateiktų duomenų ir informacijos pagrįstumą.

25. Ar į VKT gali kandidatuoti užsienyje registruotas juridinis asmuo?

Taip, 2015-09-04 LR ūkio ministro įsakymo Nr. 4-558 „Dėl Nacionalinio verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (aktuali redakcija paskelbta TAR 2016-07-13, i.k. 2016-20298) 4-6 prieduose nustatyti Atrankos kriterijai kandidatams, siekiantiems teikti konsultacijas verslo pradžios ir plėtros, eksporto ir ekoinovacijų tema (-omis) neapriboja galimybės užsienio piliečiui ar ne Lietuvos teritorijoje registruotam juridiniam asmeniui kandidatuoti ir teikti verslo konsultacijas paslaugų gavėjams.

26. Ar advokato padėjėjas gali dalyvauti kaip kandidatas?

Gali, jeigu asmuo atitinka atrankos reikalavimus ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.

27. Ar ribotas temų, kuriomis verslo konsultantas gali konsultuoti skaičius?

Ne, kiekvienas verslo konsultantas gali pretenduoti konsultuoti daugiau kaip 1 (vieną) konsultacijų tema. Šiuo atveju, kandidatas pateikia atitikimą pagrindžiančius dokumentus kiekvienai temai, nurodytai VKT veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo 1, 2 ir 3 prieduose.

28. Kokie metai yra ataskaitiniai?

Finansiniai metai, einantys prieš prašymo pateikimo metus (pvz. jeigu atranka vykdoma 2016 m., kandidatas pateikia pelno (nuostolių) arba pajamų deklaracijas (kai prašymą teikia fizinis asmuo) už 2015 m., 2014 m. ir 2013 m.).

29. Ar pajamos iš projektų veiklos įskaitomos kaip pajamos?

Pajamos iš projektų veiklos yra užskaitomos kaip pajamos.

30. Jeigu profesinę veiklą suprantame kaip darbą pagal darbo sutartį, o darbo metu buvo teikiamos konsultacijos bei vykdomos kitos užduotys, kuri darbo santykių pajamų dalis yra tinkama priedų Nr.4 ir Nr.6, 1.4 punkto reikalavimo atitikimui?

Jei nėra galimybės išskirti pajamų, kurios būtų gautos tik už suteiktas konsultacijos, užskaitomos visos pajamos.

31. Koks pelnas yra vertinamas?

Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos apraše nenustatyta, ar vertinamas bendrasis ar grynasis pelnas, todėl užskaitomas ir pateiktas bendrasis ir grynasis pelnas, jei pastarasis atitinka atrankos kriterijuose nustatytą dydį.

32. Ar gali būti teikiamas konsoliduotas pelnas? Pvz. įmonė X įsteigė įm. Y (100% akcininkė). Veiklos panašios.

Užskaitomas tik pačio kandidato pelnas.

33. Kokiai dienai turi atitikti profesinė patirtis?

Profesinė patirtis vertinama iki prašymo pateikimo dienos.

34. Ar konsultavimo patirčiai prilyginama susijusi/panaši veikla: mokymai, pasitarimai, analizės dokumentų rengimas (pvz. rinkos, galimybių, strategijos) ir pan.?

Ne, nes Aprašas nenumato galimybės užskaityti susijusios ar panašios veiklos patirties.

35. Ar tinkami neformalaus ugdymo pažymėjimai apie išklausytą kursą?

Neformalaus ugdymo pažymėjimai yra tinkami, kai kandidatas pretenduoja būti įtrauktas į VKT teikti konsultacijas verslo pradžios, verslo plėtros ir ekoinovacijų temomis.

36. Ar galima teikti konsultacijas nuotoliniu būdu?

Taip, konsultacijos gali būti teikiamos nuotoliniu būdu, tačiau Verslo konsultantas, prieš pradėdamas teikti konsultacijas VKT nuotoliniu būdu (telefonu, internetu ir kitais tinkamais (leidžiančiais patikrinti konsultacijų suteikimo faktą ir trukmę) būdais) turi įvykdyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, nustatančiuose asmens duomenų apsaugą bei asmens duomenų tvarkymą, reikalavimus.

37. Ar vienas verslo konsultantas gali teikti konsultacijas visoje Lietuvoje?

Gali, jeigu subjektas pateikia „Nacionalinio verslo konsultantų tinklo organizavimo ir administravimo aprašo“ priedo Nr.4 ir Nr.6 bendrojo atrankos kriterijaus Nr. 1.5 atitikimą pagrindžiančius dokumentus. Tai yra subjektas turi užtikrinti, kad teikdamas paslaugas turės tinkamai aprūpintas patalpas tose savivaldybėse arba ne toliau nei 50 km nuo savivaldybės, kurioje nurodys, kad teiks konsultacijas.

38. Ar verslo konsultantas gali teikti konsultacijas SVV subjektams, registruotiems ne verslo konsultantui patvirtintoje paslaugų teikimo savivaldybėje?

Gali.

39. Ar reikia informuoti VšĮ „Versli Lietuva“ apie suplanuotas konsultacijas?

Kiekvienas verslo konsultantas turi teikti informaciją apie numatomų konsultacijų datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki konsultacijų teikimo pradžios.

40. Ar į VKT įtrauktas verslo konsultantas bet kada gali papildyti paslaugų teikimo vietų (savivaldybių) sąrašą?

Verslo konsultantai, norintys pakeisti arba išplėsti paslaugų teikimo savivaldybių sąrašą, gali tai padaryti tik naujo Kvietimo metu.

41. Kokius dokumentus reikia pateikti VKT esančiam verslo konsultantui, jeigu jis nori pakeisti ar įtraukti naują (-as) paslaugų teikimo savivaldybę?

Verslo konsultantas naujo Kvietimo metu teikia nustatytos formos (priklausomai nuo teikiamų konsultacijų temų srities ir juridinio statuso) prašymą, kuriame nurodo tik naują informaciją apie savivaldybes. Kartu su prašymu (išskyrus verslo konsultantus, teikiančius konsultacijas eksporto klausimais) teikiamos pirkimo ar nuomos, preliminarių ar kitokias nuomos ar panaudos galimybes patvirtinančių sutarčių kopijos.

42. Kokiu būdu reikia informuoti Verslią Lietuvą apie išėjusį/atleistą iš darbo Verslo konsultanto darbuotoją įtrauktą į VKT?

Verslo konsultantas apie išėjusį arba atleistą iš darbo darbuotoją privalo informuoti VšĮ „Versli Lietuva“ ne vėliau kaip per 10 dienų, nuo darbuotojo atleidimo dienos. El.paštu vkt@verslilietuva.lt verslo konsultantas teikia pasirašytą laisvos formos prašymą išbraukti darbuotoją iš sarašo bei nurodo priežastį.

43. Kaip vertinama verslo konsultantų suteiktų konsultacijų kokybė?

VšĮ Versli Lietuva patvirtinta Patikrų atlikimo grupė, vadovaudamasi patvirtinta „VKT suteiktų konsultacijų kokybės vertinimo apklausos reitingų skaičiavimo metodika“ atliks paslaugų gavėjų pasitenkinimo gautomis paslaugomis apklausą. Konsultacijų kokybės vertinimo apklausos anketą galima rasti ČIA. Planuotas ir neplanuotas verslo konsultantų patikras atliks UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA).

44. Kokias atvejais Verslo konsultantas (kai verslo konsultantas yra juridinis asmuo) gali būti pašalintas iš VKT?

 • kai verslo konsultanto darbuotojų konsultacijų kokybės įvertinimo vidurkis du ketvirčius iš eilės yra mažesnis negu 4 balai;
 • nustačius, kad verslo konsultantas nesilaiko Aprašo 29 punkte nurodytų pareigų;
 • kai verslo konsultantas atleidžia iš darbo vienintelį (paskutinį) į Tinklą įtrauktą darbuotoją;
 • kai pašalinamas iš Tinklo vienintelis (paskutinis) verslo konsultanto darbuotojas;
 • nustačius, kad verslo konsultantas ar jo vienintelis (paskutinis) darbuotojas nebeatitinka Aprašo 4–6 prieduose nustatytų atrankos kriterijų;
 • iškėlus verslo konsultantui bankroto bylą, restruktūrizavimo bylą ar pradėjus verslo konsultanto likvidavimo procesą.

45. Kokias atvejais Verslo konsultantas (kai verslo konsultantas yra fizinis asmuo) gali būti šalinamas iš VKT?

 • kai konsultacijų kokybės įvertinimo vidurkis du ketvirčius iš eilės yra mažesnis negu 4 balai;
 • nustačius, kad verslo konsultantas nesilaiko Aprašo 29 punkte nurodytų pareigų;
 • nustačius, kad verslo konsultantas nebeatitinka Aprašo 4–6 prieduose nustatytų atrankos kriterijų.

 

46. Kokias atvejais Verslo konsultanto darbuotojas (kai verslo konsultantas yra juridinis asmuo) gali būti šalinamas iš VKT?

 • kai verslo konsultanto darbuotojo konsultacijų kokybės įvertinimo vidurkis du ketvirčius iš eilės yra mažesnis negu 4 balai;
 • nustačius, kad verslo konsultanto darbuotojas nesilaiko Aprašo 29 punkte nurodytų pareigų;
 • nustačius, kad verslo konsultanto darbuotojas nebeatitinka Aprašo 4–6 prieduose nustatytų atrankos kriterijų.

47. Ar iš VKT pašalintas Verslo konsultantas gali teikti prašymą įtraukti į Tinklą su nauju kvietimu?

Pašalintas Verslo konsultantas, gali teikti prašymą su nauju kvietimu, tačiau ne anksčiau nei po 12 mėnesių nuo sprendimo jį pašalinti iš VKT priėmimo dienos (išskyrus atvejus, kaip Verslo konsultantas (kai Verslo konsultantas yra juridinis asmuos) atleidžia iš darbo vienintelį (paskutinį) į VKT įtrauktą darbuotoją).

48. Kokias ataskaitas turi teikti Verslo konsultantas?

Verslo konsultantas turi teikti dviejų formų ataskaitas:
1. ataskaitą apie numatomas konsultacijas;
2. ataskaitą apie apmokėtas konsultacijas.

49. Kaip dažnai ir kokiu būdu reikia teikti ataskaitą apie numatomas konsultacijas?

Ataskaita teikiama kiekvieną kartą kai numatomos konsultacijos, tačiau ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki konsultacijų teikimo dienos. Nustatytos formos ataskaitos formą siunčiama į el. paštą: vkt@verslilietuva.lt;
 

50. Kada reikia teikti ataskaitą apie įvykusias ir apmokėtas konsultacijas?

Verslo konsultantas duomenis apie ataskaitinį mėnesį suteiktas bei apmokėtas konsultacijas ir už konsultacijas gautų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas turi pateikti iki mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 5 dienos el. paštu vkt@verslilietuva.lt. Ataskaitos originalas iki einamojo mėnesio 10 d. pristatomas į VšĮ "Versli Lietuva" adresu Goštauto g. 40A, Vilnius arba atsiunčiamas el. paštu vkt@verslilietuva.lt , pasirašytas sertifikuotu elektroniniu parašu.

51. Ar teikiant ataskaitą apie apmokėtas konsultacijas, reikia pateikti papildomus dokumentus?

Kartu su ataskaita, verslo konsultantas privalo pateikti sąskaitos faktūros, išrašytos konsultaciją gavusiam SVV subjektui, kopiją bei banko išrašo kopiją (arba kitus apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus). Informacija papildomai teikiamuose dokumentuose turi būti pateikta taip, kad iš jos būtų galima nustatatyti kokia paslauga suteikta ir už kokią konsultaciją apmokėjimas įvykdytas.

52. Ar ataskaitą teikiama tik už apmokėtas konsultacijas?

Taip, ataskaita teikiama už ataskaitiniu laikotarpiu apmokėtas konsultacijas.

53. Kada teikiama informaciją apie įvykdytų konsultacijų apmokėjimą?

Informacija apie už ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytą konsultacijų apmokėjimą teikiama tik esant pilnam apmokėjimui už konsultacijas. Jeigu konsultacija apmokėta dalinai, informacija apie ją neteikiama. Konsultacijos gali būti įvykusios ir kitu laikotarpiu, pilnas (galutinis) apmokėjimas turi būti įvykęs ataskaitiniu laikotarpiu.

54. Kokius apmokėjimą už verslo konsultaciją įrodančius dokumentus reikia pateikti?

Verslo konsultantas kartu su ataskaitą apie įvykusias konsultacijas, pateikia sąskaitą faktūrą, o pažymėjus pilną (galutinį) atsiskaitymo faktą, pridedama banko sąskaitos išrašo kopija (ar kitus dokumentus, pagrindžiančius mokėjimą).

55. Kas gali pasinaudoti VKT konsultantų paslaugomis?

Priemone "Verslo konsultantas LT" gali pasinaudoti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai (pareiškėjai), atitinkantys priemonės „Verslo konsultantas LT“ reikalavimus.

Priemone „Expo konsultantas LT“ gali pasinaudoti labai mažos, mažos bei vidutinės įmonės, atitinkančios priemonės „Expo konsultantas LT“ reikalavimus.

56. Kur reikia kreiptis norint gauti verslo konsultacijas?

 • Pareiškėjas, užpildęs paraišką, kuri skelbiama Invegos interneto svetainėje bei pasirašęs dotacijos sutartį, iš Verslo konsultantų tinklo išsirenka konsultantą bei temas, kuriomis pageidauja gauti konsultacijas.
 • Pareiškėjas kreipiasi į konsultantus dėl konsultacijų suteikimo. Pasibaigus konsultacijoms, sumoka konsultantui visą konsultacijų sumą.
 • VšĮ "Versli Lietuva" informuoja Invegą apie įvykusias konsultacijas ir jų apmokėjimą.
 • Invega kompensuoja pareiškėjui sutartyje numatytą patirtų išlaidų dalį.

57. Kada galima pradėti konsultuotis pas verslo konsultantą?

SVV subjektas kreiptis į pasirinktą verslo konsultantą gali tik pasirašęs dotacijos sutartį su INVEGA. Priešingu atveju, t.y. jeigu konsultacijos buvo gautos anksčiau nei pasirašyta dotacijos sutartis su INVEGA, patirtos konsultacijų išlaidos nėra tinkamos finansuoti pagal minėtą priemonę ir turi būti apmokėtos iš asmeninių lėšų.

58. Kaip pasirinkti verslo konsultantą?

SVV subjektai, norintys gauti konsultacijas verslo pradžiai bei plėtrai ir veikiantys ne ilgiau kaip 1 m. kreipiasi į verslo pradžios temomis konsultuojančius verslo konsultantus.

SVV subjektai,  norintys gauti konsultacijas verslo pradžiai bei plėtrai ir veikiantys nuo 1 m. iki 3 m., turi kreiptis į verslo plėtros temomis konsultacijas teikiančius verslo konsultantus.

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikančios ne ilgiau kaip 3 m. ir  norinčios gauti konsultacijas eksporto temomis, turi kreiptis į verslo konsultantus, konsultacijas teikiančius "Pasirengimo eksportui veiksmų planas" tema.

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikančios ilgiau kaip 3 m. ir  norinčios gauti konsultacijas eksporto temomis, turi kreiptis į verslo konsultantus, konsultacijas teikiančius "Eksporto strategija", "Tikslinių eksporto rinkų pasirinkimas ir išorinė komunikacija", "Tarptautinės prekybos teisiniai aspektai ir sertifikavimas užsienio rinkose", "Techniniai ir gamybiniai eksporto aspektai", "Eksporto rizikos valdymas" temomis.

59. Ar privalau pasirinkti konsultantą tik iš tos savivaldybės, kurioje yra registruota mano įmonė?

Konsultacijų gavėjas (SVV subjektas) gali rinktis verslo konsultantą iš visos Lietuvos.

60. Ar galiu keisti verslo konsultantą?

SVV subjektas ta pačia tema gali konsultuoti pas skirtingus, tai temai patvirtintus, konsultantus.

61. Norint pakeisti pasirinktą verslo konsultantą, ar reikia apie tai informuoti Invegą arba VšĮ „Versli Lietuva“?

Nereikia. SVV subjektas savo nuožiūra keičia/pasirenka atitinkamos srities verslo konsultantus.

62. Ar konsultacijų viena tema trukmė yra ribota?

Ne, konsultacijų trukmė vienai temai neribojama.