D.U.K.

VKT – tai pagal nustatytus kriterijus atrinktų savo srities ekspertų ir profesionalų tinklas, galintis Lietuvos įmonėms pasiūlyti efektyviausias ir optimaliausias paslaugas vystant verslo idėją, palaikant jį pirmuosius veiklos metus ir toliau jį plėtojant.

Tinklo organizavimas ir administravimas patikėtas VšĮ "Versli Lietuva".

Verslo konsultantų atranką, taikomų atrankos kriterijų, teikiamų konsultacijų temų sąrašą, įvykdytų konsultacijų kokybės priežiūrą reglamentuoja 2015-09-04 LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-558 „Dėl Nacionalinio verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (aktuali redakcija paskelbta TAR 2016-07-13, i.k. 2016-20298) patvirtintas aprašas.

Į VKT yra įtraukiami verslo konsultantai, pateikę nustatytos formos prašymą su priedais ir atitinkantys 2015-09-04 LR ūkio ministro įsakyme Nr. 4-558 „Dėl Nacionalinio verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (aktuali redakcija paskelbta TAR 2016-07-13, i.k. 2016-20298) nustatytus kriterijus. Su kriterijais galite susipažinti ČIA.

Kandidatų prašymų vertinimo ir sprendimo priėmimo procesas vidutiniškai trunka nuo 2 iki 3 mėn. (priklausomai nuo pateiktų kandidatų prašymų skaičiaus). Kandidatai apie priimtą sprendimą informuojami per 3 dienas nuo jo priėmimo.

Prašymų formos skiriasi priklausomai nuo to, kokios srities konsultacijas kandidatas ketina teikti arba nuo jo juridinio statuso (fizinis ar juridinis asmuo).

Prašymų formos skelbiamos VšĮ „Versli Lietuva“ tinklapyje ČIA.

Kandidatas užpildo dvi prašymų formas: vieną, skirta įtraukti juridinį asmenį konsultuoti verslo pradžios ir plėtros temomis, antrą – juridinio asmens prašymas įtraukti į VKT konsultuoti eksporto temomis.

Kandidatai į VKT turi pateikti vieną užpildytą prašymo formą ir joje pažymėtus priedus. Kandidatas pateikia vieną prašymo originalą. Prašyme nurodoma pagrindinė kontaktinė informacija apie Kandidatą: kokiomis temomis Kandidatas pretenduoja konsultuoti, kokiose vietose bus teikiamos konsultacijos ir prie šio prašymo pateikti priedus, įrodančius jo atitiktį atrankos kriterijams.

Prašymo formoje yra išvardintas baigtinis dokumentų sąrašas, kurį reikia pateikti kartu su prašymo forma. Atkreipiame dėmesį, kad Kandidatui nereikia kartu su prašymu pateikti Bendrųjų atrankos kriterijų 1.1-1.3 atitiktį įrodančių dokumentų. Pasirašydamas kandidato deklaraciją, Kandidatas patvirtina, kad Prašymo pateikimo dienai atitinka šiuos keliamus reikalavimus ir patvirtina, kad jam yra žinoma, kad už klaidingų duomenų ir tikrovės neatitinkančių dokumentų pateikimą teisės aktai nustato baudžiamąją atsakomybę.

Prie prašymo pridedamos atitiktį atrankos kriterijams pagrindžiančios dokumentų kopijos. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos tikrumo žyma, liudijančia dokumento kopijos tikrumą (tikrumo žymą sudaro žodžiai „Kopija tikra“ („Nuorašas (Išrašas) tikras“), dokumento kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumą tvirtinančio įmonės vadovo ar kito tokius įgaliojimus turinčio asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data) arba pateiktos kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

VšĮ „Versli Lietuva“ turi teisę jai prieinamose prieigose patikrinti Kandidato prašyme pateiktos informacijos tikrumą arba paprašyti Kandidato pateikti papildomus dokumentus.

Prašymo originalas (kai teikiamas paštu arba įteikiamas gyvai), kartu su pridedamais dokumentais iki kvietime nustatyto termino pabaigos turi būti pristatytas į VšĮ Versli Lietuva ofisą A. Goštauto g. 40A, Vilnius. Prašymo originalas, pasirašytas elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais, iki kvietime nustatyto termino pabaigos turi būti atsiųstas į VKT el.pašto dėžutę vkt@verslilietuva.lt. Daugiau apie el. parašą galite sužinoti čia: https://www.eparasas.lt/

Kandidatų prašymai priimami tik Kvietimo galiojimo metu. Dokumentai priimami iki VKT kandidatų prašymų pateikimo termino paskutinės dienos.

Kvietimas dėl verslo konsultantų atrankos į VKT skelbiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Planuojama Kvietimus skelbti kiekvieną ketvirtį. Informacija skelbiama Verslios Lietuvos internetinėje svetainėje www.verslilietuva.lt .

Ne. Verslo konsultantais VKT gali būti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, atitinkantys bendruosius ir specialiuosius atrankos kriterijus. VKT nariais gali būti ir konkrečios srities praktikai ar sėkmingi verslininkai (pvz. turintys ne mažiau kaip 1.000.000 (vieną milijoną eurų) pelno per paskutinius 3 ataskaitinius metus).

Verslo konsultantų skaičius VKT neribojamas.

Verslo konsultantų sąrašas, su jų konsultuojamomis temomis, nurodant konsultacijų teikimo vietą kiekvienoje savivaldybėje bus nurodytas portale www.verslilietuva.lt ir prieinamas visiems konsultantų paslaugomis norintiems pasinaudoti verslininkams.

Gali, jei atitinka kitus atrankos kriterijus, Apraše apribojimas nenumatytas.

Kandidatas gali siūlyti neribotą skaičių darbuotojų. Pažymėtina, kad kiekvienas pateiktas darbuotojas turės atitikti specialiuosius atrankos kriterijus.

Gali. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog kandidatui kaip fiziniam asmeniui taikomi tiek bendrieji, tiek ir specialieji kriterijai.

Gali. Kiekvienas Kandidatas (juridinis asmuo) atitiktį atrankos kriterijams pagrindžiančių dokumentų kopijas pateikia atskirai.

Negali, darbuotojas turi atitikti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 15 straipsnyje nustatytą darbuotojo sąvoką ir būti susijęs darbo, o ne kitais santykiais.

Aprašo 14 punkte nustatyta, kad VšĮ „Versli Lietuva“ gali kreiptis į atitinkamas institucijas su prašymu pateikti papildomą informaciją apie kandidatą ir (ar) prašyme pateiktą informaciją bei naudotis kitais viešai prieinamais informacijos šaltiniais, siekiant patikrinti kandidato pateiktų duomenų ir informacijos pagrįstumą.

Taip, 2015-09-04 LR ūkio ministro įsakymo Nr. 4-558 „Dėl Nacionalinio verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (aktuali redakcija paskelbta TAR 2016-07-13, i.k. 2016-20298) 4-6 prieduose nustatyti Atrankos kriterijai kandidatams, siekiantiems teikti konsultacijas verslo pradžios ir plėtros, eksporto ir ekoinovacijų tema (-omis) neapriboja galimybės užsienio piliečiui ar ne Lietuvos teritorijoje registruotam juridiniam asmeniui kandidatuoti ir teikti verslo konsultacijas paslaugų gavėjams.

Gali, jeigu asmuo atitinka atrankos reikalavimus ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus.

Ne, kiekvienas verslo konsultantas gali pretenduoti konsultuoti daugiau kaip 1 (vieną) konsultacijų tema. Šiuo atveju, kandidatas pateikia atitikimą pagrindžiančius dokumentus kiekvienai temai, nurodytai VKT veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo 1, 2 ir 3 prieduose.

Finansiniai metai, einantys prieš prašymo pateikimo metus (pvz. jeigu atranka vykdoma 2016 m., kandidatas pateikia pelno (nuostolių) arba pajamų deklaracijas (kai prašymą teikia fizinis asmuo) už 2015 m., 2014 m. ir 2013 m.).

Pajamos iš projektų veiklos yra užskaitomos kaip pajamos.

Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos apraše nenustatyta, ar vertinamas bendrasis ar grynasis pelnas, todėl užskaitomas ir pateiktas bendrasis ir grynasis pelnas, jei pastarasis atitinka atrankos kriterijuose nustatytą dydį.

Profesinė patirtis vertinama iki prašymo pateikimo dienos.

Neformalaus ugdymo pažymėjimai yra tinkami, kai kandidatas pretenduoja būti įtrauktas į VKT teikti konsultacijas verslo pradžios, verslo plėtros ir ekoinovacijų temomis.

Taip, konsultacijos gali būti teikiamos nuotoliniu būdu, tačiau Verslo konsultantas, prieš pradėdamas teikti konsultacijas VKT nuotoliniu būdu (telefonu, internetu ir kitais tinkamais (leidžiančiais patikrinti konsultacijų suteikimo faktą ir trukmę) būdais) turi įvykdyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, nustatančiuose asmens duomenų apsaugą bei asmens duomenų tvarkymą, reikalavimus.

Gali, jeigu subjektas pateikia „Nacionalinio verslo konsultantų tinklo organizavimo ir administravimo aprašo“ priedo Nr.4 ir Nr.6 bendrojo atrankos kriterijaus Nr. 1.5 atitikimą pagrindžiančius dokumentus. Tai yra subjektas turi užtikrinti, kad teikdamas paslaugas turės tinkamai aprūpintas patalpas tose savivaldybėse arba ne toliau nei 50 km nuo savivaldybės, kurioje nurodys, kad teiks konsultacijas.

Kiekvienas verslo konsultantas turi teikti informaciją apie numatomų konsultacijų datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki konsultacijų teikimo pradžios.

Verslo konsultantai, norintys pakeisti arba išplėsti paslaugų teikimo savivaldybių sąrašą, gali tai padaryti tik naujo Kvietimo metu.

Verslo konsultantas naujo Kvietimo metu teikia nustatytos formos (priklausomai nuo teikiamų konsultacijų temų srities ir juridinio statuso) prašymą, kuriame nurodo tik naują informaciją apie savivaldybes. Kartu su prašymu (išskyrus verslo konsultantus, teikiančius konsultacijas eksporto klausimais) teikiamos pirkimo ar nuomos, preliminarių ar kitokias nuomos ar panaudos galimybes patvirtinančių sutarčių kopijos.

Verslo konsultantas apie išėjusį arba atleistą iš darbo darbuotoją privalo informuoti VšĮ „Versli Lietuva“ ne vėliau kaip per 10 dienų, nuo darbuotojo atleidimo dienos. El.paštu vkt@verslilietuva.lt verslo konsultantas teikia pasirašytą laisvos formos prašymą išbraukti darbuotoją iš sarašo bei nurodo priežastį.

VšĮ Versli Lietuva patvirtinta Patikrų atlikimo grupė, vadovaudamasi patvirtinta „VKT suteiktų konsultacijų kokybės vertinimo apklausos reitingų skaičiavimo metodika“ atliks paslaugų gavėjų pasitenkinimo gautomis paslaugomis apklausą. Konsultacijų kokybės vertinimo apklausos anketą galima rasti ČIA. Planuotas ir neplanuotas verslo konsultantų patikras atliks UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA).

 • kai verslo konsultanto darbuotojų konsultacijų kokybės įvertinimo vidurkis du ketvirčius iš eilės yra mažesnis negu 4 balai;
 • nustačius, kad verslo konsultantas nesilaiko Aprašo 29 punkte nurodytų pareigų;
 • kai verslo konsultantas atleidžia iš darbo vienintelį (paskutinį) į Tinklą įtrauktą darbuotoją;
 • kai pašalinamas iš Tinklo vienintelis (paskutinis) verslo konsultanto darbuotojas;
 • nustačius, kad verslo konsultantas ar jo vienintelis (paskutinis) darbuotojas nebeatitinka Aprašo 4–6 prieduose nustatytų atrankos kriterijų;
 • iškėlus verslo konsultantui bankroto bylą, restruktūrizavimo bylą ar pradėjus verslo konsultanto likvidavimo procesą.
 • kai konsultacijų kokybės įvertinimo vidurkis du ketvirčius iš eilės yra mažesnis negu 4 balai;
 • nustačius, kad verslo konsultantas nesilaiko Aprašo 29 punkte nurodytų pareigų;
 • nustačius, kad verslo konsultantas nebeatitinka Aprašo 4–6 prieduose nustatytų atrankos kriterijų.
 • kai verslo konsultanto darbuotojo konsultacijų kokybės įvertinimo vidurkis du ketvirčius iš eilės yra mažesnis negu 4 balai;
 • nustačius, kad verslo konsultanto darbuotojas nesilaiko Aprašo 29 punkte nurodytų pareigų;
 • nustačius, kad verslo konsultanto darbuotojas nebeatitinka Aprašo 4–6 prieduose nustatytų atrankos kriterijų.

Pašalintas Verslo konsultantas, gali teikti prašymą su nauju kvietimu, tačiau ne anksčiau nei po 12 mėnesių nuo sprendimo jį pašalinti iš VKT priėmimo dienos.

Verslo konsultantas turi teikti dviejų formų ataskaitas:
1. ataskaitą apie numatomas konsultacijas;
2. ataskaitą apie įvykusias ir/arba apmokėtas konsultacijas.
Ataskaita teikiama kiekvieną kartą kai numatomos konsultacijos, tačiau ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki konsultacijų teikimo dienos.
Apie numatomas konsultacijas galima informuoti keliais būdais:
1. atsiųsti nustatytos formos ataskaitos formą į vkt@verslilietuva.lt;
2. paskambinti ir pranešti telefonu VKT projekto grupei.

Verslo konsultantas duomenis apie ataskaitinį mėnesį suteiktas konsultacijas ir už konsultacijas gautų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas turi pateikti iki mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 5 dienos el.paštu vkt@verslilietuva.lt. Ataskaitos originalas iki einamojo mėnesio 10 d. pristatomas į VšĮ "Versli Lietuva" adresu Goštauto g. 40A, Vilnius.

Kartu su ataskaita, verslo konsultantas privalo pateikti sąskaitos faktūros, išrašytos konsultaciją gavusiam SVV subjektui, kopiją. Informacija sąskaitoje faktūroje turi būti pateikta taip, kad iš jos būtų galima nustatatyti kokia paslauga suteikta, jos trukmę ir SVV subjektą.

Ataskaita teikiama už ataskaitiniu laikotarpiu įvykusias, bet nebūtinai apmokėtas konsultacijas.

Informacija apie už ataskaitiniu laikotarpiu įvykdytą konsultacijų apmokėjimą teikiama tik esant pilnam apmokėjimui už konsultacijas. Jeigu konsultacija apmokėta dalinai, informacija apie ją neteikiama. Konsultacijos gali būti įvykusios ir kitu laikotarpiu, pilnas (galutinis) apmokėjimas turi būti įvykęs ataskaitiniu laikotarpiu.

Verslo konsultantas kartu su ataskaitą apie įvykusias konsultacijas, pateikia sąskaitą faktūrą, o pažymėjus pilną (galutinį) atsiskaitymo faktą, pridedama banko sąskaitos išrašo kopija.

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai (pareiškėjai), atitinkantis priemonės „Verslo konsultantas LT“, „Expo konsultantas LT“ (kai bus patvirtinta) ir „Eco konsultantas LT“ (kai bus patvirtinta) reikalavimus.

SVV subjektai (pareiškėjai), norintys gauti verslo pradžios arba verslo plėtros srities konsultacijas ir veikiantys ne ilgiau kaip penkerius metus turi kreiptis į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pateikdami nustatytos formos paraišką kartu su priedais.

SVV subjektas kreiptis į pasirinktą verslo konsultantą gali tik pasirašęs dotacijos sutartį su INVEGA. Priešingu atveju, t.y. jeigu konsultacijos buvo gautos anksčiau nei pasirašyta dotacijos sutartis su INVEGA, patirtos konsultacijų išlaidos nėra tinkamos finansuoti pagal minėtą priemonę ir turi būti apmokėtos iš asmeninių lėšų.

SVV subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip 1 m. kreipiasi į verslo pradžios temomis konsultuojančius verslo konsultantus.
SVV subjektai, veikiantys nuo 1 m. iki 5 m., turi kreiptis į verslo plėtros konsultacijas teikiančius verslo konsultantus.
SVV subjektai (nepriklausomai nuo įmonės amžiaus), norintys gauti konsultacijas eksporto ar ekoinovacijų klausimais, kreipiasi į atitinkamomis temomis konsultuojančius verslo konsultantus.

Konsultacijų gavėjas (SVV subjektas) gali rinktis verslo konsultantą iš visos Lietuvos.

SVV subjektas ta pačia tema gali konsultuoti pas skirtingus, tai temai patvirtintus, konsultantus.

Nereikia. SVV subjektas savo nuožiūra keičia/pasirenka atitinkamos srities verslo konsultantus.

Verslo konsultacijų viena tema trukmė priklauso nuo atitinkamos priemonės reikalavimų. Konsultacijų verslo pradžios ir plėtros temomis išlaidas Invega apmokės tik tuo atveju, jeigu viena tema buvo konsultuojamasi ne daugiau kaip 14 val..